1. תפקידה של מדיניות הפרטיות היא להסביר את נהלי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר שלה, את אופן השימוש של החברה במידע הנמסר לה על-ידי הגולשים באתר או זה שנאסף בעת השימוש באתר. אלא אם צוין אחרת – משמעותם של מונחים אלה תהיה זו שניתנה להם בהסכם תנאי השימוש.
 2. פרטים אישיים ו/או פרטי התקשרות שנמסרו על ידי הגולש בעת ההרשמה לקבלת מידע נוסף, נועדו לצורך יצירת קשר רלוונטי לבקשתו של הגולש ולקבלת עדכונים בנושא.
 3. המידע האישי, כמו גם מידע על תחומי הענין, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
 4. החברה עושה כל שביכולתה על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחתו מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת. החברה משתמשת בשילוב של אמצעי אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות הצפנת SSL, נוהלי אבטחה של חברת אחסון האתר ואמצעים אחרים על מנת להגן על המידע מפני גישה, שימוש או חשיפה לגורמים בלתי מורשים בחברה או צדדים שלישיים מכוח ההסכם או הדין.
 5. במקרים של רכישה ישירות באתר וכפי שמפורט בהסכם תנאי השימוש, סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת אך ורק באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטים של כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי הרוכשים.
 6. חלק מן השימושים באתר והשירותים הניתנים בו, מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, כגון שמך המלא וכתובת הדוא”ל שלך. הגולש/ת מצהיר/ה בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונו החופשי ובהסכמתו. 
 7. ההסכמה בסעיף 5 כוללת גם אישור לחברה לשלוח למוסר הפרטים, מדי פעם, בדואר אלקטרוני מידע מקצועי ודברי פירסום, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”). החברה רשאית להשתמש במידע שנמסר באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר או במוצרים אחרים שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצד שלישי. על אלה, עובדיהם או מי מטעמם, נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד שימוש סטטיסטי.
 8. החברה משתמשת ב- cookies ובאמצעים דומים במהותם, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ועל מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמתו של האתר להעדפות הגולשים האישיות ולצרכי אבטחת מידע. החברה מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, החברה אינה יכולה לאבטח את מחשביה או את מאגר המידע שלה ושל אתר באופן מושלם, מפני חדירות בלתי מורשות שעלולות להוביל לשימוש אסור במידע. הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה או דרישה או תביעה נגד בעלי החברה, מנהליה, מנהלי האתר או מי מטעמם החברה עקב חדירות בלתי מורשות או גילוי או שימוש אסור במידע שנבע מחדירה כזאת. אנו ממליצים לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט, כמו, שינוי של הסיסמאות לעיתים קרובות, שימוש בשילוב של אותיות, מספרים וסימנים מיוחדים (סימני פיסוק ואחרים), בעת יצירת הסיסמאות ולוודא שימוש בדפדפן מאובטח ובמחשב שמוגן באמצעות תוכנות אבטחה תקניות.
 9. “עוגיותCookies ” או “משואות רשת” (web beacons) הם קבצים גרפיים קטנים במיוחד שמכילים מזהה ייחודי לאתר ומשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד קוד Google Analytics . המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google /אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google  תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן  ו/או בקישור זה.
 10. אין להעלות לאתר בשום דרך, כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. הגולשים  נדרשים להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע שכזה. מבחינת החברה, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שיימסר לחברה או יפורסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר כמו פורומים, תגובות בבלוג, חוות דעת וכדומה, תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. בעצם העלאתם של תכנות כאלה לאתר, הגולשים מאשרים לחברה בחינם וללא הגבלת זמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר, לפי שיקול דעתה. משמעות הדבר היא שהגולש מוותר, בהווה ובעתיד, על כל תשלום עבור תכנים כלשהם שימסרו לחברה או יפרסמו באתר. או באתרים של החברה ברשתות החברתיות
 11. המידע הנמסר על ידי הגולשים כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם או הדין. החברה תימנע, ככל שביכולתה, מלמסור מידע זה לצד שלישי במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שיבוצעו באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שהגולש ביצע באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי, ללא כל הודעה מוקדמת.
 12. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם ולכל הקשור או הנובע מהשימוש בהם. השימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותו הבלעדית של הגולש.
 13. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
 14. החברה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת. במידה שיבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים או בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסר הגולש, הם יפורסמו באתר ותימסר על כך הודעה מתאימה.